Lopd – Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè a Centre Òptic Anoia, seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a Centre Òptic Anoia, S. L., destinatari dels mateixos.

Centre Òptic Anoia, S.L. es compromet a guardar secret de les dades de caràcter personal facilitades i a mantenir les mesures necessàries, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sense perjudici que aquestes dades o l’accés al fitxer que els conté pugui ser facilitat a aquells òrgans o entitats que en virtut d’una disposició legal exigeixin que els sigui facilitat aquest accés.

La finalitat de la creació, existència i manteniment del fitxer són les tasques de manteniment i gestió d’una relació comercial, i, si s’escau, facturació, atenció al client, tasques d’informació, comercialització i d’activitats relacionades amb aquestes tasques.

Se l’informa així mateix que l’assisteixen els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida a Centre Òptic Anoia, S.L.. Pl. de l’Ajuntament, 15  –  08700 Igualada, o be mitjançant l’enviament d’un correu electrònic enviat a contactar@centreopticanoia.com