Termes legals

Les presents Condicions Generals regulen la utilització del espai web d’Internet  www.centreopticanoia.com, en endavant “l’espai web” son titularitat de Centre Òptic Anoia, S.L. amb CIF  i domicili fiscal a la població de Igualada a la Plaça de l’Ajuntament número 15 (d’ara endavant, denominat “Centre Òptic Anoia”).

Tot aquell que accedeix al ESPAI, utilitzi, accedeixi, o disposi dels CONTINGUTS en ell disposats, te present el següent:

CONTINGUTS: Qualsevol informació, text, vincle, programari, material, eines, incloses les fotos de Productes i Serveis Oferts, etc, la disposició i accés es produeix únicament de manera on-line a través del ESPAI WEB i mitjançant la navegació pel mateix USUARI REGISTRAT: Tot aquell usuari que es registra en el ESPAI WEB omplint el formulari d’inscripció i que pot accedir a les possibles àrees restringides disposades en el ESPAI WEB.

LLEGENDES LEGALS: Totes aquelles condicions generals i particulars disposades al ESPAI WEB, a més de qualsevol normativa legal que li sigui aplicable, ja sigui per a la utilització del propi ESPAI WEB, etc.

SPAM: Es defineix a efectes d’aquestes condicions generals, com l’enviament indiscriminat de missatges a comptes de correu electrònic sense autorització prèvia dels titulars de les adreces de correu electrònic. CENTRE ÒPTIC ANOIA aconsella a l’USUARI la lectura detinguda tant de les presents condicions generals com de les altres llegendes legals disposades al ESPAI WEB, i en especial de totes aquelles condicions o mencions que tenen relació amb els Continguts, així com l’apartat “Política de Privacitat”. En el cas que pugui sorgir algun dubte de la lectura d’aquestes llegendes legals no dubteu a posar-se en contacte amb CENTRE ÒPTIC ANOIA a l’adreça contactar@centreopticanoia.com . L’USUARI manifesta i accepta expressament, que l’accés al ESPAI WEB suposa en tota la seva extensió el compromís inequívoc de compliment de totes i cadascuna de les llegendes legals de mer accés i utilització de qualsevol dels CONTINGUTS facilitats i / o prestats pel ESPAI WEB. En tot cas, si l’usuari no entengués o assumís el compliment de tot o part de les esmentades condicions generals no haurà d’accedir ni utilitzar el ESPAI WEB i / o els CONTINGUTS disposats i / o prestats a través del mateix. Així mateix, l’usuari manifesta i accepta inequívoca i expressament tant que les llegendes legals estaran vigents en tot moment, des de l’inici de l’accés al ESPAI WEB com que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment per part de CENTRE ÒPTIC ANOIA sense necessitat de comunicació prèvia. La llengua del Espai web amb caràcter general, és a dir, per a accés, utilització i / o contractació, etc, serà el Català. No s’arxiva el document electrònic de formalització de la contractació. En els apartats de subministrament de dades s’estableix un mecanisme tècnic que permet la confirmació i, si s’escau modificació dels mateixos.

A. OBJECTE CENTRE ÒPTIC ANOIA, mitjançant el ESPAI WEB, posa a disposició de l’usuari l’accés a una sèrie de CONTINGUTS que poden ser subministrats o prestats pel propi CENTRE ÒPTIC ANOIA o per tercers, i és l’objecte principal la disposició d’informació comercial. Dins del propi ESPAI WEB, poden existir àrees d’accés i utilització lliure o restringida dels CONTINGUTS. En aquest cas, als mateixos s’accedirà mitjançant la introducció d’una clau d’USUARI i una CONTRASENYA que li han estat assignats a l’USUARI acord amb el que disposa el punt B.4 de les presents condicions generals. CENTRE ÒPTIC ANOIA es reserva el dret de limitar, interrompre i suspendre en qualsevol moment l’accés al ESPAI WEB, la utilització de tots o alguns dels seus CONTINGUTS ja siguin d’accés lliure o restringit. Així mateix, CENTRE ÒPTIC ANOIA es reserva el dret de, en qualsevol moment, poder modificar la ubicació en el ESPAI WEB dels CONTINGUTS, així com la configuració tant dels propis CONTINGUTS com de l’accés a aquests.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL ESPAI WEB

B.1. Accés i utilització general del ESPAI WEB realitzat per part d’un USUARI. L’USUARI accepta expressa i inequívocament que l’accés i utilització del ESPAI WEB no implica cap tipus de garantia, a la qual expressament es renuncia per part de CENTRE ÒPTIC ANOIA, respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a fins particulars o específics de l’USUARI. En conseqüència, tant l’accés al ESPAI WEB com la utilització dels CONTINGUTS, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de l’USUARI, i CENTRE ÒPTIC ANOIA no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de la utilització dels CONTINGUTS o de les conclusions que el mateix USUARI extraieu de la utilització d’aquests, ja siguin aquests accessibles al ESPAI WEB o en altres Pàgines Web a través de les connexions i “enllaços” existents. Així mateix, CENTRE ÒPTIC ANOIA no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels CONTINGUTS, prestats o oferts per terceres persones o entitats (ni de les seves condicions de comercialització i fabricació), o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través del ESPAI WEB, no suposant en cap cas garantia o suport per a l’ús o adquisició de productes o serveis de tercers proveïdors d’aquests. L’USUARI accepta expressa i inequívocament que CENTRE ÒPTIC ANOIA podrà establir en qualsevol moment condicions o restriccions addicionals per a l’accés al ESPAI WEB i per a la utilització dels CONTINGUTS, L’accés al ESPAI WEB és facilitat de bona fe per CENTRE ÒPTIC ANOIA, de manera que en atenció que molts dels CONTINGUTS puguin ser subministrats o facilitats per tercers, CENTRE ÒPTIC ANOIA adverteix i l’USUARI coneix i accepta que alguna de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, tot i que CENTRE ÒPTIC ANOIA els seus millors esforços perquè així sigui, pel que CENTRE ÒPTIC ANOIA respondrà única i exclusivament dels continguts directament facilitades per CENTRE ÒPTIC ANOIA i identificats expressament amb el seu Copyright.

B.2. Ús autoritzat del ESPAI WEB i dels Continguts. L’USUARI manifesta expressa i inequívocament que realitzarà un accés al ESPAI WEB i, si s’escau, utilització del mateix i dels CONTINGUTS en ell disposats acord amb les llegendes legals, les presents condicions generals, les condicions particulars que, si s’escau puguin disposar per a cada CONTINGUT, així com de la resta de normativa aplicable, als bons usos i costums, a la bona fe i a l’ordre públic. En tot cas, i amb caràcter purament enunciatiu, l’USUARI es compromet a:

a) No realitzar accessos o usos del ESPAI WEB o dels seus CONTINGUTS, no permesos o contraris a l’objecte del ESPAI WEB i al marc normatiu que el regula. Així, l’USUARI no haurà de realitzar o intentar realitzar accessos o usos de CONTINGUTS i / o àrees RESTRINGIDES del ESPAI WEB sense l’autorització deguda per això. A més, l’USUARI haurà de realitzar aquest accés i ús de les àrees restringides utilitzant els procediments i eines que el propi ESPAI WEB ha establert per a això, sense que en cap cas no es pot, estigui l’usuari autoritzat o no per l’accés i ús d’àrees i CONTINGUTS restringits, la utilització de qualsevol procediment, mitjans o eines informàtiques que pretenguin obviar les mesures de seguretat i d’identificació disposades per CENTRE ÒPTIC ANOIA o per tercers.

b) Accedir i / o utilitzar el ESPAI WEB i / o els CONTINGUTS dins dels principis i fins pels quals van ser creats i posats a disposició de l’USUARI, respectant igualment el format de posada a disposició i les llegendes legals aquí disposades. En nom del compliment d’aquests principis i fins, l’USUARI, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es compromet a;

i) no realitzar o intentar realitzar actuacions que comportin o puguin comportar danys de manera directa o indirecta, amb caràcter general, sobre el ESPAI WEB i els CONTINGUTS en ell disposats, i amb caràcter especial, sobre els drets de CENTRE ÒPTIC ANOIA o de qualsevol tercer;

ii) no realitzar o intentar realitzar actuacions que afectin, ja sigui, entre altres, modificant, manipulant o eliminant les referències o els formats de les referències o mencions sobre protecció de drets de propietat intel·lectual o industrial de CENTRE ÒPTIC ANOIA o de tercers, tant del propi ESPAI WEB com dels CONTINGUTS en ell disposats i altres ELEMENTS que el componen;

iii) no realitzar actuacions que perjudiquin o puguin danyar els sistemes de CENTRE ÒPTIC ANOIA o de tercers, o que, si escau afectin o puguin afectar el normal desenvolupament de l’objecte del ESPAI WEB. Dins d’aquestes actuacions s’inclouen la introducció de virus informàtics en els sistemes de CENTRE ÒPTIC ANOIA, dels USUARIS o de qualsevol tercer que afectin o puguin afectar d’alguna manera al ESPAI WEB, així com les actuacions amb tendència a la difusió d’aquests virus tant en el ESPAI WEB com en la xarxa a través del ESPAI WEB. c) L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que CENTRE ÒPTIC ANOIA, qualsevol altre usuari o un tercer pugui patir com a conseqüència de l’ús indegut que els mateixos realitzen del ESPAI WEB o dels CONTINGUTS disposats en ell. Així mateix respondran de qualsevol quantitat que CENTRE ÒPTIC ANOIA hagi de fer efectiva a conseqüència d’una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord transaccional amb tendència a rescabalar a tercers dels danys ocasionats per igual motiu.

B.3 Els continguts: L’USUARI manifesta expressa i inequívocament que es compromet a no reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els CONTINGUTS, llevat que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès, així com a no trencar o intentar trencar els dispositius de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els Continguts referits per exemple a la protecció de la propietat intel·lectual o industrial dels mateixos. L’USUARI es compromet a NO obtenir o intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els CONTINGUTS o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del ESPAI WEB i / o dels CONTINGUTS.

B.4 Accés i utilització del ESPAI WEB per part dels USUARIS REGISTRATS. Una vegada acceptats els presents termes i condicions, l’usuari després de realitzar tots els passos del procediment d’inscripció, obtindrà una clau d’USUARI i una CONTRASENYA que li permetran accedir a les zones restringides. Les dades personals subministrades en el formulari d’inscripció dins el ESPAI WEB seran tractades d’acord amb el que disposa l’apartat Política de Privacitat. Les claus i Contrasenyes d’identificació assignada serà personal, exclusiva i intransferible per al USUARI REGISTRAT al qual se li va assignar, de manera que serà d’única responsabilitat de l’USUARI REGISTRAT la custòdia diligent i confidencial de les mateixes, així com qualsevol dany i perjudici que eventualment puguin derivar per l’accés i ús a les àrees RESTRINGIDES dut terme tant per l’USUARI REGISTRAT com per qualsevol tercer en raó de la manca de diligència o confidencialitat en la seva custòdia per l’USUARI REGISTRAT. En cas d’oblit de les claus i contrasenyes, l’USUARI podrà utilitzar l’apartat disposa l’ESPAI WEB Has perdut la contrasenya?. Qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i / o utilització per part de tercers no autoritzats, els USUARIS hauran de comunicar immediatament a l’adreça contactar@centreopticanoia.com per tal que es procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa. L’USUARI es compromet a no subministrar dades falses, i en particular aquelles dades referides a l’edat, sexe o direcció ja sigui de correu electrònic o no. L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que CENTRE ÒPTIC ANOIA pugui patir com a conseqüència del subministrament de dades falses. Així mateix respondran de qualsevol quantitat que CENTRE ÒPTIC ANOIA hagi de fer efectiva a conseqüència d’una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord transaccionals tendent a rescabalar a tercers dels danys ocasionats per igual motiu. En tot cas, CENTRE ÒPTIC ANOIA es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre i compra de l’USUARI.

C. ACTIVITAT COMERCIAL L’USUARI REGISTRAT dona el seu consentiment expressament a rebre comunicacions comercials de productes o serveis que s’ofereixin o que puguin oferir en el futur per part de CENTRE ÒPTIC ANOIA. L’USUARI REGISTRAT podrà demanar la cancel·lació d’enviament de comunicacions comercials enviant una comunicació per correu electrònic a l’adreça contactar@centreopticanoia.com  indicant la seva voluntat inequívoca de no rebre comunicacions comercials. Aquesta sol·licitud de cancel·lació de enviament de comunicacions comercials en cap cas perjudicarà la possibilitat de l’USUARI REGISTRAT d’accedir i utilitzar els CONTINGUTS. En el cas que a través del ESPAI WEB oa través de les comunicacions comercials enviades per CENTRE ÒPTIC ANOIA s’incloguessin referències o enllaços a productes i / o serveis de tercers oa ESPAI WEBS de tercers que incloguin els seus productes i / o serveis, l’USUARI accepta expressament que CENTRE ÒPTIC ANOIA no garanteix ni es responsabilitza de les adquisicions d’aquests productes i / o serveis de tercers, ni de la qualitat, característiques, etc d’aquests productes i / o serveis. CENTRE ÒPTIC ANOIA no seria part contractant en aquesta adquisició sinó només l’USUARI i el tercer, actuant CENTRE ÒPTIC ANOIA com a mer canal de comunicació, però ni avala ni promou aquests productes. Les transaccions comercials que es produeixin s’han de subjectar a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7 / 1996 i Llei d’ordenació del comerç minorista, així com en la legislació relativa a les vendes a distància, que desenvolupa les anteriors i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis d’Informació i de Comerç Electrònic. En el cas d’existir CONTINGUTS de tercers en el ESPAI WEB, CENTRE ÒPTIC ANOIA no edita o produeix aquests Continguts de tercers, i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests CONTINGUTS . CENTRE ÒPTIC ANOIA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de

(i) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels CONTINGUTS originats per tercers,

(ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels CONTINGUTS:

(iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’USUARI confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els CONTINGUTS, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials . Qualsevol eventual reclamació que pogués plantejar-se per aquests conceptes haurà de dirigir contra el tercer que hagi disposat els Continguts o que sigui venedor dels béns o prestador dels serveis.

D. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL L’USUARI accepta i manifesta expressa i inequívocament que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre el ESPAI WEB i els CONTINGUTS i / o qualsevol altre element inserit en el ESPAI WEB, com ara caràcter enunciatiu i no limitatiu, fotos, “look-and-feel”, programari, dissenys, imatges, bases de dades, textos, sons, marques, logotips, gràfics, etc, pertanyen a CENTRE ÒPTIC ANOIA i / o als tercers que CENTRE ÒPTIC ANOIA designi o es auto-identifiquen. En cap cas l’accés al ESPAI WEB o la utilització de Continguts, implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del ESPAI WEB dels CONTINGUTS diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia, escrita i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per CENTRE ÒPTIC ANOIA o el tercer titular dels drets afectats.

En el cas que es produeixi l’esmentada autorització, l’ús o explotació estan subjectes al que disposa la mateixa, i en tot cas els drets s’exercitaran segons els principis de la bona fe i conforme a les llegendes legals, havent d’indicar en tot cas l’origen i / o autor dels mateixos, apareixent les mencions o referències a la propietat intel·lectual i industrial disposades i / o el símbol del copyright dels seus titulars. Igualment, en el cas que es produís una impressió, descàrrega i emmagatzematge autoritzada de CONTINGUTS, etc, la mateixa es realitzarà exclusivament per l’ús personal, privat i no lucratiu de l’USUARI. En cas que, eventualment, algun usuari estigués interessat en obtenir algun tipus d’autorització per a la utilització d’algun dels materials protegits s’haurà de posar en contacte amb CENTRE ÒPTIC ANOIA a l’adreça contactar@centreopticanoia.com

E. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

E.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat respecte de l’accés i utilització del ESPAI WEB. CENTRE ÒPTIC ANOIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del ESPAI WEB o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un enllaç. Així mateix, CENTRE ÒPTIC ANOIA no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de

(i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al ESPAI WEB oa aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un enllaç,

(ii) la interrupció en el funcionament del ESPAI WEB, o dels CONTINGUTS disposats en el mateix, o problemes informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament,

(iii) la manca d’idoneïtat del ESPAI WEB o dels CONTINGUTS per a les necessitats específiques dels USUARIS i

(iv) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions que afecten el ESPAI WEB no autoritzades alienes al control de CENTRE ÒPTIC ANOIA. Així mateix, CENTRE ÒPTIC ANOIA adverteix que la qualitat de la disposició dels CONTINGUTS disposats al ESPAI WEB i l’ús que dels mateixos realitzi l’USUARI, depèn en gran mesura que el maquinari i programari d’aquest compleixin amb els requeriments tècnics que en el seu cas puguin ser necessaris a criteri de CENTRE ÒPTIC ANOIA.

Aquests requeriments tècnics es poden posar de manifest a través del ESPAI WEB o mitjançant comunicacions particulars als USUARIS, i hauran de ser complerts per l’USUARI. Per tant, CENTRE ÒPTIC ANOIA no es fa responsable de la impossibilitat o deficiència en la disposició de CONTINGUTS o de l’ús dels mateixos per part dels USUARIS en el cas que aquests no compleixin els esmentats requeriments tècnics. Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus al ESPAI WEB, CENTRE ÒPTIC ANOIA utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al ESPAI WEB. No obstant això, CENTRE ÒPTIC ANOIA no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al ESPAI WEB introduïts per tercers aliens a CENTRE ÒPTIC ANOIA que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels USUARIS o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, CENTRE ÒPTIC ANOIA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels USUARIS. CENTRE ÒPTIC ANOIA adopta diverses mesures de protecció per protegir el ESPAI WEB i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CENTRE ÒPTIC ANOIA no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús del ESPAI WEB que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, CENTRE ÒPTIC ANOIA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat. CENTRE ÒPTIC ANOIA adverteix que en el cas que es disposin estudis, opinions, informes, etc, inclosos com CONTINGUTS al ESPAI WEB, aquests CONTINGUTS realitzats per CENTRE ÒPTIC ANOIA o tercers pretenen proporcionar només una orientació que serveixi de suport a l’activitat de l’USUARI, per la qual cosa l’USUARI accepta expressament que en cap cas CENTRE ÒPTIC ANOIA assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany i perjudicis que puguin ocasionar de manera directa o indirecta per l’ús que l’USUARI realitzi aquests CONTINGUTS i de les conclusions extretes d’aquests. En tot cas, CENTRE ÒPTIC ANOIA podrà denegar o limitar l’accés als USUARIS en qualsevol moment als CONTINGUTS, així com també pot eliminar o retirar els CONTINGUTS, si a criteri de CENTRE ÒPTIC ANOIA s’està infringint el que disposen les present condicions generals i altres llegendes legals , o els principis que inspiren el correcte desenvolupament de l’objecte del ESPAI WEB.

E.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Enllaços. En el cas que el ESPAI WEB posi a disposició dels USUARIS dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de recerca que permetin als USUARIS accedir a pàgines i / o llocs web pertanyents ai / o gestionats per tercers, CENTRE ÒPTIC ANOIA comprovarà el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en que estableix un enllaç a les mateixes i ho farà en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, CENTRE ÒPTIC ANOIA es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions dels esmentats materials. En el cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, CENTRE ÒPTIC ANOIA remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i / o lesionin els drets de tercers.

F. OCUPACIÓ D’ENLLAÇOS Tots aquells que pretenguin establir un enllaç, hipervincle o enllaç (el “enllaç”) entre la seva pàgina web i el ESPAI WEB hauran d’obtenir amb caràcter previ l’autorització de CENTRE ÒPTIC ANOIA, presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic contactar@centreopticanoia.com

En el cas d’obtenir l’autorització, l’establiment de l’enllaç haurà de complir els següents requeriments:

(i) l’establiment de l’enllaç en cap cas podrà suposar reproducció alguna del ESPAI WEB, sinó que només haurà de servir per permetre l’accés al ESPAI WEB. Així mateix, l’accés mitjançant l’enllaç només es pot fer a la pàgina principal del ESPAI WEB (“homepage”), en cap cas a una altra pàgina diferent d’aquesta;

(ii) no es crearà un frame ni un border environment sobre el Espai web,

(iii ) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Espai web,

(iv) no es declararà ni donarà a entendre que CENTRE ÒPTIC ANOIA, avala, recomana, supervissa o assumeix els CONTINGUTS o productes i / o Serveis Oferts i disposats a través d’ les pàgines web en el qual es va establir l’enllaç, eludint i renunciant CENTRE ÒPTIC ANOIA qualsevol responsabilitat en què pugui incórrer la pàgina web (els seus gestors, titulars, etc) tant per l’establiment del propi enllaç cap a la “homepage” del ESPAI WEB com pels serveis prestats i els CONTINGUTS disposats en aquesta pàgina web,

(v) en tot cas, l’autorització per a establir l’enllaç només suposarà una autorització d’establir l’enllaç acord amb el que disposa aquest apartat, de manera que en cap cas suposarà, sense autorització , la possibilitat d’utilització o disposició en aquesta pàgina Web en la qual es va establir l’enllaç de drets de propietat intel·lectual o industrial de CENTRE ÒPTIC ANOIA o de qualsevol tercer. En tot cas, la pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no podrà contenir signes distintius que puguin induir a entendre l’existència d’una relació d’associació (en no existir) entre els serveis, productes i continguts disposats i prestats en la pàgina web i els disposats i prestats a través del ESPAI WEB. Així mateix, tampoc podran induir a entendre l’existència d’associació (en no existir) entre la persona física, jurídica o entitat que gestions o sigui titular d’aquesta pàgina web i el CENTRE ÒPTIC ANOIA o els tercers proveïdors de CONTINGUTS del ESPAI WEB,

vi) la pàgina web que en la qual s’estableixi l’enllaç, durant el període que estigui establert l’enllaç, no podrà disposar o prestar serveis o CONTINGUTS il·lícits, fraudulents, contraris a aquestes condicions generals, a la bona fe, als bons costums i als drets de els tercers proveïdors de CONTINGUTS del ESPAI WEB o CENTRE ÒPTIC ANOIA.

H. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè a CENTRE ÒPTIC ANOIA, seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a CENTRE ÒPTIC ANOIA, destinatari dels mateixos. CENTRE ÒPTIC ANOIA es compromet a guardar secret de les dades de caràcter personal facilitades ia mantenir les mesures necessàries, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sense perjudici que aquestes dades o l’accés al fitxer que els conté pugui ser facilitat a aquells òrgans o entitats que en virtut d’una disposició legal exigeixin que els sigui facilitat aquest accés. La finalitat de la creació, existència i manteniment del fitxer són les tasques de manteniment i gestió d’una relació comercial, i, si s’escau, facturació, atenció al client, tasques d’informació, comercialització i d’activitats relacionades amb aquestes tasques. Se l’informa així mateix que l’assisteixen els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida a contactar@centreopticanoia.com.

I. NUL·LITAT PARCIAL Si alguna de les parts no executa qualsevol dels seus drets d’acord amb aquest contracte no es considerarà com una renúncia d’aquest dret llevat que així es comuniqui expressament i per escrit. Encara que alguna de les parts d’aquest contracte no es considera legal o vàlida per un òrgan judicial, la resta del contracte seguirà sent d’aplicació.